www.eprace.edu.pl » etyka-biznesu » Etyczne zasady działalności inżyniera-menedżera » Rola kodeksu inżyniera-menedżera

Rola kodeksu inżyniera-menedżera

Mimo całej listy cech jakimi charakteryzuje się (lub jakimi powinien się charakteryzować) menedżer, reguły moralne często mogą i powinny wspomagać menedżerów w ich codziennej pracy.

Rola kodeksów etycznych to przede wszystkim:

Warto pamiętać, że w kodeksach etycznych występują niekiedy sprzeczności, ponieważ z jednej strony od inżynierów wymaga się zaspokojenia określonej potrzeby społecznej, a z drugiej — lojalności wobec przełożonego czy firmy w sprawach nagannych etycznie. W takich sytuacjach mamy do czynienia z konwencjonalizmem etycznym, czyli z dopuszczeniem odstępstw od niektórych zasad etycznych.

Dotykając spraw profesjonalizmu zarządzania, etyki specjalisty – menedżera, warto wspomnieć słowa ojca współczesnej teorii zarządzania (zwracam uwagę, zarządzania, a nie etyki biznesu), Petera Druckera:

Rzeczą największej wagi jest to, aby menedżerowie zrozumieli konieczność uwzględniania wpływu, jaki ma na społeczeństwo polityka przedsiębiorstwa i związane z nią decyzje. Muszą oni rozważyć czy ich działania mogą przyczynić się do wzrostu dobra wspólnego, umacniania podstawowych wartości naszego społeczeństwa oraz wspierania jego stabilizacji, siły i harmonii.23

Reasumując, rolą kodeksu inżyniera–menedżera jest niesienie pomocy specjaliście, który czasami nie najlepiej orientuje się w mglistych okolicznościach działania w przedsiębiorstwie.

Kolejną sprawą, w której kodeks etyki ma dużo do zaoferowania, jest zobligowanie menedżera do przestrzegania prawa. Normy postępowania ujęte w ramy kodeksu, są jeszcze jedną — spośród wielu procedur obowiązujących w przedsiębiorstwie — drogą postępowania, której na co dzień powinien trzymać się menedżer. Ta obrana droga postępowania pozwoli mu działać zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Innym aspektem, który przemawia za wprowadzeniem kodeksu jest wpisanie w litery zasad etycznych, „słusznego interesu społecznego”. Znaczy to tyle, że, specjalista dba o pracowników i podwładnych, dobro wspólne, w tym o tak ważne (a czasami niedostrzegane i bagatelizowane) elementy jak, środowisko naturalne i jego zasoby.

Kolejnym wnioskiem wypływającym ze zbioru norm etycznych menedżera jest fakt, iż respektuje on ogólnoludzką etykę w swojej pracy. Kodeks akcentuje, że szczególnie osoby na tak eksponowanym stanowisku, obowiązują normy uczciwości, bezinteresowności, itp. Dotyczą one wszystkich obszarów aktywności zawodowej (nie tylko w miejscu pracy, gdzie kodeks został zakomunikowany), ale także poza działalnością zawodową.

Wreszcie, dla wielu polskich menedżerów wciąż niezbyt pojęte, a przez kodeks etyki wyraźnie akcentowane przesłanie, że w aktywności menedżerskiej nie należy nadużywać swych wpływów i stosować środków nacisku niezgodnych z etyką. Menedżer powinien przestrzegać zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników procesu pracy.

Na koniec ostatnie przesłanie wynikające z kodeksu etyki inżyniera–menedżera. W działalności menedżerskiej nie wolno działać w sposób podstępny, nie należy w sposób świadomy wyrządzać krzywdy ludziom, bądź wykorzystywać niezawinioną przez ludzi sytuację przymusową.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.