www.eprace.edu.pl » etyka-biznesu » Wstęp

Wstęp

Współczesny przedstawiciel kadry zarządzającej w przedsiębiorstwie, niezależnie od swego miejsca w strukturze organizacji, wykształcenia czy doświadczenia, staje przed wyzwaniami, które jeszcze do niedawna można było zaniedbywać lub traktować jako przedmiot szeroko rozumianej teorii. Rozwój rynku dostosowywanie do norm obowiązujących na świecie, spowodowało, że stosowanie norm etycznych przez menedżerów stało się powszechnie stosowaną (a czasami nawet obowiązkową) praktyką.

Koncentrując się na aspektach etyki biznesu oraz etyki inżynierskiej wskazano jak wiele podobieństw można znaleźć w, zdaniem niektórych, odległych obszarach działania człowieka.

W tytule pracy występuje zwrot „inżynier-menedżer” i właśnie wokół tego zagadnienia, wokół tej specyficznej podwójnej osi toczyć się będą rozważania na temat roli specjalisty we współczesnych organizacjach. Praca niniejsza stanowi także próbę nieco szerszego spojrzenia na zawód inżyniera. Skupia się na ewolucji zawodowej inżynierów, dojrzewania ich postaw i opinii. To z jednej strony, z drugiej analizuje rolę administratora i kierownika w organizacji, osoby która ma kluczowe miejsce w organizacji, osoby działającej według sprawdzonego schematu obejmującego: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolę.

Podjęto także kroki w kierunku prześledzenia możliwości jakie niesie ze sobą wzbogacenie technik organizatorskich i kierowniczych menedżera, doświadczeniem inżyniera, i na odwrót — czego specjalista może uczyć się od administratora.

Przedstawiono także nowoczesne teorie zarządzania organizacjami, mające wspomóc inżyniera–menedżera w jego codziennej pracy, oparte na etycznych zasadach i systematycznym ich wprowadzaniu do kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Dlaczego skoncentrowano się na etyce biznesu? Etyka biznesu jest stosunkowo nową dyscypliną akademicką. Sprawy poprawnego zarządzania w oparciu o kanony etyczne nie były wcześniej tak mocno dostrzegane. Jednak jak pisze w swoim opracowaniu M. H. Koziński „okres transformacji ustrojowej stwarza szczególną potrzebę dostarczenia narzędzi etycznych. Przez całe dziesięciolecia w Polsce nie były kształtowane reguły uczciwości, profesjonalizmu, godności zawodowej (…) przeciwnie, świadomie nie eksponowano pozytywnych cech obowiązujących w stosunkach rynkowych”1.

Przedstawić dopuszczalne zachowania biznesowe — taki cel przyświecał przy pisaniu pracy. Zostały przedstawione te zagadnienia, z którymi spotka (bądź spotkał) się polski inżynier–menedżer w dziesięć lat po rozpoczęciu przemian rynkowych w polskiej gospodarce.

W opracowaniu zawarto te kwestie z etyki biznesu i etyki inżynierskiej, które w chwili obecnej stanowią zasadnicze ramy obejmujące poczynania inżyniera–menedżera, czyli specjalisty sprawującego funkcje kierownicze w organizacji.

Omówiono więc kwestie związane z zarządzaniem personelem, negocjacje, sprawy doradztwa gospodarczego, etyki marketingu. Dotknięto także spraw bardziej ogólnych przejawiających się w wielu aspektach współczesnej gospodarki, takich jak etyka w reklamie, ochrona danych osobowych czy budowanie etycznego wizerunku firmy.

Na koniec jako przykład efektywnego i utylitarnego oddania dla sprawy etyki biznesu oraz etyki inżynierskiej, stworzono kodeks etyki inżyniera–menedżera, który stanowi wyraz usystematyzowania norm postępowania we współczesnej organizacji. Tego, że takie pryncypia są niezbędne dowiedziono na następnych stronach. Fakt ich stosowania w wielu krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, potwierdzają kodeksy etyczne zrzeszeń inżynierskich z USA, Francji i Hiszpanii.

Na koniec chciałem złożyć serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy walnie przyczynili się do powstania pracy. Szczególne podziękowania składam na ręce pana promotora prof. Wojciecha Gasparskiego za cenne uwagi w czasie powstawania niniejszego opracowania.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.