www.eprace.edu.pl » etyka-biznesu » Przykładowy projekt kodeksu etycznego zrzeszenia inżynierskiego

Przykładowy projekt kodeksu etycznego zrzeszenia inżynierskiego

Kodeks etyki dla inżynierów

Preambuła

Inżynieria jest ważną i złożoną profesją. Od inżynierów wymaga się aby dawali dowody najwyższej uczciwości i odpowiedzialności. Inżynieria ma bezpośredni i istotny wpływ na jakość życia wszystkich ludzi. W związku z tym, jakość prac świadczonych przez inżynierów wymaga od nich uczciwości, bezstronności i sprawiedliwości oraz praca ta musi być poświęcona dla ochrony publicznego zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu. W pracy inżynierowie muszą posługiwać się standardami profesjonalnego zachowania, które wymaga dotrzymywania wiary najwyższym zasadom kodeksu etycznego.

I. Zasady podstawowe

Inżynierowie, przy wykonywaniu swojej profesji powinni:

 1. Dotrzymywać najwyższych zasad w dziedzinie bezpieczeństwa, zdrowia i dobra publicznego.

 2. Dostarczać usług tylko w dziedzinach swoich kompetencji.

 3. Wygłaszać publicznie opinię tylko w obiektywny i prawdziwy sposób.

 4. Postępować w stosunku do każdego pracodawcy lub klienta dokładne i porządnie.

 5. Stronić od aktów oszukiwania.

 6. Sami kierować się zasadami honoru, odpowiedzialności, etyki oraz litery prawa w celu wzbogacenia honoru, reputacji i użyteczności profesji inżyniera.

II. Zasady praktyczne

 1. Inżynierowie powinni dotrzymywać najwyższych zasad w dziedzinie bezpieczeństwa, zdrowia i dobra publicznego.

  1. Jeżeli zasady sztuki inżynierskiej zostały przekroczone, co naraża na niebezpieczeństwo życie lub własność, inżynierowie powinni powiadomić o tym pracodawcę lub klienta bądź innego pełnomocnika.

  2. Inżynierowie powinni akceptować tylko te dokumenty, które są zgodne z przyjętymi i uznawanymi standardami.

  3. Inżynierowie nie powinni ujawniać faktów, danych czy informacji bez wcześniejszej zgody klienta czy pracodawcy z wyjątkiem tych informacji wymaganych przez prawo czy ten Kodeks.

  4. Inżynierowie nie powinni zezwalać na użycie swoich nazwisk lub nazw stowarzyszeń w przedsięwzięciach obarczonych ryzykiem oraz w tej działalności gospodarczej, która może być nieuczciwa i zafałszowana.

  5. Inżynierowie znający przypadki łamania niniejszego kodeksu etyki, powinni zwracać się do odpowiednich stowarzyszeń zawodowych i stosownie do autorytetów publicznych, w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

 1. Inżynierowie powinni dostarczać usług tylko w dziedzinach swoich kompetencji.

  1. Inżynierowie powinni podejmować zobowiązania tyko wtedy gdy zdobyli odpowiednie wykształcenie i praktykę w dziedzinach techniki w które są zaangażowani.

  2. Inżynierowie nie powinni umieszczać swoich podpisów na żadnych planach lub dokumentach dotyczących zagadnień względem których brakuje im kompetencji, ani na żadnych planach czy dokumentach, które nie były przygotowane pod ich kierownictwem i kontrolą.

  3. Inżynierowie mogą akceptować i brać na siebie odpowiedzialność za koordynację całego projektu oraz podpisywać dokumenty dla całego projektu, wtedy gdy poszczególne części projektu są podpisane przez kwalifikowanego inżyniera, który przygotował tą wydzieloną część projektu.

 1. Inżynierowie powinni wygłaszać publicznie swoją opinię tylko w obiektywny i prawdziwy sposób.

 2. Inżynierowie powinni być obiektywni i prawdziwi w zawodowych raportach, oświadczeniach czy badaniach. Powinni umieszczać odnośne i związane informacje w tego typu raportach oraz datę kiedy niniejsze zestawienie zostało sporządzone.

  1. Inżynierowie mogą wyrażać publicznie opinie, tylko w oparciu o wiedzę, fakty i kompetencje z zakresu ich działalności.

  2. Inżynierowie nie powinni wypowiadać żadnych krytycznych uwag ani wysuwać ostatecznych argumentów na tematy techniczne, które zostały zainspirowane (bądź opłacone) przez partie polityczne, chyba, że poprzedzą swoją wypowiedź wyjaśnieniem w interesie jakiego ugrupowania występują.

 1. Inżynierowie powinni postępować w stosunku do każdego pracodawcy lub klienta dokładnie i porządnie.

  1. Inżynierowie powinni demaskować wszystkie znane lub potencjalne konflikty interesu, które mogą mieć wpływ na jakość świadczonej przez nich pracy.

  2. Inżynierowie nie powinni akceptować wynagrodzenia, finansowego bądź innego, od więcej niż jednej organizacji za prace wykonane dla jednego projektu, chyba że jest to uzgodnione w kontrakcie.

  3. Inżynierowie nie powinni ubiegać się ani akceptować finansowych gratyfikacji, (bezpośrednio lub pośrednio) od osób zewnętrznych — za pracę za którą są odpowiedzialni.

  4. Inżynierowie w służbie publicznej, jako członkowie, doradcy bądź pracownicy rządowych lub quasi-rządowych gremiów, nie powinni uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, przez wzgląd jaki to mogłoby mieć na usługi świadczone przez nich prywatnie.

  5. Inżynierowie nie powinni ubiegać się ani akceptować kontraktów pochodzących z kół rządowych, których sami są uczestnikami bądź członkami.

 1. Inżynierowie powinni stronić od aktów oszukiwania.

  1. Inżynierowie nie powinni fałszować swoich kwalifikacji lub pozwoleń na wykonywanie zawodu.. Nie powinni przekręcać i przedstawiać w innym świetle odpowiedzialności w zakresie która została im przypisana. Przy ubieganiu się o pracę inżynier powinien przedstawić wszystkie szczegóły dotyczące poprzednich miejsc pracy, pracodawców, stowarzyszeń do których przynależy oraz wszystkich swoich wcześniejszych dokonań.

  2. Inżynierowie nie powinni oferować, dawać, ubiegać się ani otrzymywać (bezpośrednio lub pośrednio), żądnych gratyfikacji, które mogłyby wpłynąć na przyznanie kontraktu. Inżynierowie nie powinni oferować żadnych prezentów ani gratyfikacji pieniężnych mających na celu wygranie przetargu, z wyjątkiem opłat przewidzianych w kontrakcie (takich jak wadium).

III. Obowiązki zawodowe

 1. Inżynierowie w kontaktach ze wszystkimi powinni kierować się zasadami najwyższej uczciwości i szczerości.

  1. Inżynierowie powinni przyznawać się do swoich błędów i nie wypaczać faktów, które miały miejsce.

  2. Inżynierowie powinni informować swoich klientów lub pracodawców wtedy gdy nie wierzą w powodzenie projektu.

  3. Inżynierowie nie będą akceptować zewnętrznych firm świadczących usługi inżynierskie, w celu ukończenia przedsięwzięcia. Zanim zaakceptują jakikolwiek zewnętrzny serwis poinformują o tym pracodawcę.

  4. Inżynierowie nie powinni proponować pracy inżynierom zatrudnionym przy innych projektach mylącymi i fałszywymi obietnicami.

  5. Inżynierowie nie powinni aktywnie uczestniczyć w strajkach, pikietach ani w innych kolektywnych protestach.

  6. Inżynierowie nie powinni stawiać swojego własnego interesu kosztem godności i uczciwości całej profesji.

 1. Inżynierowie powinni cały czas służyć interesowi, dobru społecznemu.

  1. Inżynierowie powinni szukać okazji uczestnictwa w inicjatywach obywatelskich; doradztwie zawodowym dla młodzieży; oraz w pracy na rzecz postępu, bezpieczeństwa, zdrowia i dobrobytu całego społeczeństwa.

  2. Inżynierowie nie powinni sygnować planów ani specyfikacji, które nie są zgodne z ogólnie przyjętymi standardami inżynierskimi. Jeżeli klient lub pracodawca nalega na takie nieprofesjonalne postępowanie, powinni to zgłosić organom nadrzędnym i wycofać się z dalszych prac nad projektem.

  3. Inżynierowie powinni dążyć do krzewienia wiedzy społecznej i do szerzenia osiągnięć inżynierii.

 1. Inżynierowie powinni unikać okłamywania opinii publicznej.

  1. Inżynierowie powinni unikać przedstawiania oświadczeń gdzie pewne fakty byłyby opuszczane lub przeinaczane.

  2. Inżynierowie mogą ogłaszać rekrutacje dla potrzeb swego zespołu lecz w oparciu o aktualne prawdziwe potrzeby.

  3. Inżynierowie mogą przygotowywać artykuły do prasy technicznej ale artykuły te nie mogą dyskredytować autorów prac wykonywanych dla innych.

 1. Inżynierowie nie powinni ujawniać, bez pozwolenia, poufnych informacji biznesowych bądź technicznych zagadnień dotyczących przedsięwzięć, w które są bądź byli zaangażowani.

  1. Inżynierowie nie powinni, bez zgody zainteresowanych organizacji, promować ani tworzyć nowych miejsc pracy w związku z projektem, dla których pracują i wykorzystują swoją wiedzę.

  2. Inżynierowie nie powinni, bez zgody zainteresowanych organizacji, reprezentować dawnych pracodawców lub klientów, przeciwników projektu, nad którym obecnie pracują i wykorzystują swoją wiedzę.

 1. Inżynierowie nie powinni kierować się własnym zyskiem w swoich obowiązkach zawodowych.

  1. Inżynierowie nie powinni akceptować finansowych lub innych gratyfikacji, uwzględniających darmowe projekty inżynierskie, maszyny itp., od dostawców materiałów i sprzętu.

  2. Inżynierowie nie powinni przyjmować ani akceptować finansowych lub innych gratyfikacji (bezpośrednio lub pośrednio), od kontrahentów lub innych organizacji związanych z klientem lub pracodawcą projektu, za który są obecnie odpowiedzialni.

 1. Inżynierowie nie powinni dążyć do osiągnięcia lepszych stanowisk oraz korzyści zawodowych poprzez nieuczciwą krytykę innych inżynierów lub przez inne nieprawidłowe i niewłaściwe postępowanie.

  1. Inżynierowie nie powinni prosić, proponować ani akceptować jakichkolwiek gratyfikacji finansowych mogących im przysługiwać z okazji wykonywanego zawodu i zajmowanego stanowiska.

  2. Inżynierowie na kierowniczych stałych pozycjach powinni dopuszczać prace innych inżynierów w niepełnym wymiarze godzin ale tylko w ilości na jaką pozwalają przepisy oraz względy etyczne.

  3. Inżynierowie nie powinni używać wyposażenia, sprzętu, laboratoriów, urządzeń biurowych stanowiących własność pracodawcy, dla celów prywatnych.

 1. Inżynierowie nie powinni szkodzić (w sposób pośredni lub bezpośredni) reputacji innych inżynierów. Inżynierowie, którzy wiedzą o nieetycznym lub nielegalnym postępowaniu swoich kolegów, powinni przedstawić posiadane informacje odpowiednim organom kontrolnym.

  1. Inżynierowie, którzy prowadzą prywatną działalność, nie powinni przedstawiać projektów innego inżyniera jako swoich, chyba że praca nad projektem została przerwana i dany inżynier kontynuuje pracę nad projektem za zgodą klienta.

  2. Inżynierowie zatrudnieni w instytucjach rządowych, przemysłowych związanych z edukacją, są uprawnieni do przeglądu i oceny pracy innych inżynierów podległych im z tytułu wykonywanych obowiązków.

  3. Inżynierowie zatrudnieni w sprzedaży lub marketingu są uprawnieni do dokonywania porównań i wybierania produktów najlepszych, pochodzących od różnych dostawców.

 1. Inżynierowie powinni być odpowiedzialni za swoją działalność zawodową, jakkolwiek, ci inżynierowie których jakość pracy w dużej mierze zależy od usług firm zewnętrznych nie mogą do końca ponosić pełnej odpowiedzialności za swoje usługi.

  1. Inżynierowie powinni mieć dowód ukończenia studiów wyższych.

  2. Inżynierowie nie powinni wykorzystywać stowarzyszeń, korporacji lub spółek do uprawiania działań nieetycznych.

 1. Inżynierowie powinni dotrzymywać kredytu zaufania jakim zostali obdarzeni oraz powinni rozpoznawać i szanować cudzą własność.

  1. Inżynierowie powinni przedstawiać, jeżeli jest to tylko możliwe, nazwiska osób, które są indywidualnie odpowiedzialne za projekt, racjonalizacje, usprawnienia lub inne dokonania.

  2. Inżynierowie, którzy korzystają z projektów dostarczonych bezpośrednio przez klienta, powinni pamiętać, że stanowią one własność klienta i nie mogą być wykorzystywane ani kopiowane gdzie indziej, bez wyraźnego pozwolenia właściciela projektu.

  3. Inżynierowie przed przystąpieniem do pracy nad projektem, w którym będą wykorzystywać projekty, usprawnienia i odkrycia będące czyjąś własnością powinni wyjaśnić sprawę praw autorskich.

  4. Wszystkie projekty, dane, obliczenia i notatki związane z projektem pracodawcy są własnością tego ostatniego. Pracodawca powinien zabezpieczyć informacje przed możliwością ich wykorzystanie do innych celów.

Uwagi końcowe

Powyższe kanony kodeksu etyki dla inżynierów dotyczą świadczeń, jakich mogą dokonywać specjaliści w życiu gospodarczym w biznesie i co ważne dotyczą prawdziwych ludzi. To właśnie ci prawdziwi ludzie mają wprowadzić zasady kodeksu etyki do struktur biznesu.

Kodeks jest napisany w jasny i przejrzysty sposób, tak by niełatwe zadania ciążące na współczesnych inżynierach mogły być wypełniane w duchu wszelkich współczesnych norm, uwzględniających zaangażowanie, efektywność, uczciwość i poszanowanie dla pracy innych.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.