www.eprace.edu.pl » etyka-biznesu » Etyczne zasady działalności inżyniera-menedżera » Kodeks etyki inżyniera-menedżera

Kodeks etyki inżyniera-menedżera

Etyka inżynierska jest jedną z wielu etyk zawodowych. Przy dokonywaniu wszelkich analiz zwraca się szczególnie uwagę na to, że inżynier – podobnie jak inni uprawiający wolne zawody – odpowiada za swoje postępowanie przed całym społeczeństwem.

„Etyka inżynierska jest dyscypliną filozoficzną (z zakresu wspólnego filozofii moralności i filozofii techniki)zajmującą się zagadnieniami moralnymi występującymi w technice lub w związku z nią.

Etyka inżynierska zajmuje się kwestiami normatywnymi (dotyczącymi oceniania rozwiązań i działań technicznych), pojęciowymi (dotyczącymi rozumienia moralnych zagadnień techniki oraz deskrypcjami faktów związanych z techniką) odnoszącymi się do badanych przez nią zagadnień.

Mówiąc o etycznych problemach techniki odróżniamy je od innych zagadnień (np. politycznych, prawnych, estetycznych itd.) nie związanych z etyką techniki.

Potocznie słowo etyka bywa używane w odniesieniu do zespołu przekonań, postaw i zwyczajów charakterystycznych dla moralności osoby lub środowiska inżynierskiego; należałoby tu mówić raczej o etosie.

Etyka inżynierska w tym znaczeniu, to zespół faktycznych norm środowisk inżynierskich oraz społeczności inżynierskiej jako całości. Przymiotnik etyczny w tym znaczeniu, to <<moralnie poprawny>>; w związku z tym znaczeniem etyka inżynierska to: standardy zachowań inżynierskich, zasady jakich inżynierowie powinni przestrzegać, ideały do jakich powinni dążyć”19.

Pewnym działem etyki inżynierskiej jest obszar budujący skodyfikowane zbiory norm postępowania inżynierów i środowisk technicznych, inaczej zwanymi kodeksami etycznymi. Wracajmy więc do punktu wyjścia naszych rozważań, dowodząc, że kodeks zawodowy jest współcześnie ważnym elementem pełnej przynależności do stowarzyszenia inżynierskiego, i bez jego realizacji w codziennej praktyce zawodowej, nie może być mowy o działaniu poprawnym moralnie.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.