www.eprace.edu.pl » etyka-biznesu » Inżynier i jego role » Pro etyczna orientacja organizacyjna

Pro etyczna orientacja organizacyjna

Pozytywna orientacja organizacyjna oznacza akceptację norm postępowania przyjętych w danej organizacji sposobów realizacji jej celów itp. Pozytywna orientacja w stosunku do zawodu oznacza aprobatę norm (np. kodeksu etyki zawodowej) obowiązujących w danej grupie zawodowej niezależnie od wymagań i norm postępowania przyjętych w organizacji. Im dokładniej są określone zasady i wymagania związane z wykonywaniem zawodu (np. w formie pisanego kodeksu etyki zawodowej), tym łatwiej o sytuację konfliktową między normami organizacyjnymi a zawodowymi.

Bardzo często dzieję się tak, że dążeniem organizacji jest doprowadzenie załogi do identyfikacji z celami organizacyjnymi i z organizacją. Tym bardziej odnosi się to do ludzi na stanowiskach kierowniczych. Oznacza to, że od pracownika mniej lub bardziej świadomie oczekuje się raczej orientacji organizacyjnej niż zawodowej.

Występujące rozbieżności pomiędzy rolą specjalisty technika (inżyniera) i rolą administratora (menedżera) powodują bardzo często sytuacje konfliktowe, które zmuszają do dokonywania wyboru i godzenia postaw zawodowych i organizacyjnych.

Pod tym względem sytuacja inżyniera jest specyficzna, ponieważ cała jego działalność i pozycja zawodowa wynika z faktu przynależności do grupy zawodowej inżynierów, której podstawą jest posiadanie wiedzy fachowej. Jednocześnie zawód inżyniera w obecnych warunkach może być wykonywany prawie wyłącznie w ramach jakiejś większej struktury organizacyjnej. Ze względu na zawodowe konsekwencje zajmowania stanowisk administracyjnych (menedżerskich) tj. stopniową utratę kwalifikacji specjalistycznych na rzecz umiejętności kierowania zespołem podwładnych, można przyjąć, że zarówno z punktu widzenia interesu indywidualnego jak i organizacji, świadome dokonanie wyboru i przyjęcie orientacji organizacyjnej jest dla ludzi zajmujących stanowiska kierownicze rozwiązaniem korzystnym.    Rysunek 3. Zmiana zadań w miarę awansu.

Odmienna rola zawodowa specjalisty powoduje, że nie zawsze orientacja organizacyjna stanowi rozwiązanie najlepsze, nawet z punktu widzenia interesów organizacji. O ile dla reprezentanta menedżmentu konformizm organizacyjny jest zaletą i koniecznym warunkiem sprawnego działania o tyle dla specjalisty może być poważnym mankamentem uniemożliwiającym wprowadzenie nowatorskich i nieszablonowych rozwiązań.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.