www.eprace.edu.pl » etyka-biznesu » Jak stworzyć reguły etyczne w przedsiębiorstwie? » Projektowanie kodeksu etycznego

Projektowanie kodeksu etycznego

Etyki biznesu nie można nauczyć. Jedyne co można to próbować krzewić zachowania poprawne etycznie. Dlatego naprawdę ważną sprawą staje się poprawne sformułowanie kodeksu etyki.

U podstaw właściwego procesu budowania kodeksu etycznego leży „triada edukacyjna”, złożona z wartości, wiedzy i umiejętności. Te trzy elementy są niezbędne w celu stworzenia poprawnego zbioru norm postępowania, który ma szanse sprawnego funkcjonowania w przedsiębiorstwie. Uwzględniając te trzy filary, na których powstaje dobry kodeks etyki, można założyć ze będzie on spełniał wszelkie kryteria stawiane nowoczesnym kodeksom etycznym.

Wartości, postawy i poglądy — te funkcjonujące w społeczeństwie, akceptowane przez otoczenie, pozwolą nam skupić się na zagadnieniach i problemach, których ma dotyczyć kodeks.

Wiedza — na temat norm jakie narzuca konkurencja i współczesne zasady postępowania, wiedza na temat samej etyki i psychologii ludzi w organizacji.

Umiejętności — twórców kodeksu, członków organizacji do której ma się stosować zbiór i zasad norm etycznych.


    Rysunek 6. Triada edukacyjna

Nie sposób przewidzieć wszystkich zdarzeń jakie będą miały miejsce w przedsiębiorstwie. Część z nich narzuca branża, w której prosperuje dana korporacja, część informacji dostarcza kultura organizacyjna firmy i jej historia. Nigdy jednak do końca nie uda się przewidzieć wszelkich precedensów, które będą dotyczyć firmy.

Jednak dobry kodeks etyki powinien przewidywać nieoczekiwane sytuacje jakie mogą zaistnieć w organizacji.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.